กติกาการแข่งขัน

1. ผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆ ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นจริง
2. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหาก ได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3. รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง
4. เมื่อการลงทะเบียนได้รับการตอบรับในระบบแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
5. การคืนเงินค่าสมัครจะเกิดขึ้นเพียง หากการแข่งขันถูกยกเลิก ทางผู้การแข่งขันจะทำการคืนเงินค่าสมัครให้กับนักวิ่ง
6. คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ถูกต้องตาม กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์
7. คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการสมัครจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ
8. คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์
9. ใบสมัครไม่สามารถโอนสิทธิได้
10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับเหรียญที่ระลึกในพื้นที่ที่กำหนดได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขัน และสามารถทำเวลาได้ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท
11. ผู้แข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ ให้มองเห็นชัดเจน ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว การติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครแข่งขันในประเภทหรือกลุ่มอายุใด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล
12. ผู้แข่งขันต้องผ่านจุด Check Point ให้ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์การแข่งขัน